Getijden 2009-2010

In het noorden van Groningen zet een samenwerkingsverband van regionale initiatieven en de SKOR een programma op dat probeert aan kunst een bijdrage te laten leveren aan de ontsluiting van geheimen en mogelijkheden van een nationaal landschap.

Middag-Humsterland is een nationaal landschap omdat het een zeer leesbaar landschap is, een landschap dat is ontstaan uit een intrinsieke verwevenheid van geologische processen en menselijk handelen. Die dynamische ontwikkeling is tot stilstand gekomen in de vijftiger jaren waardoor de economische waarde is gedaald en het gebied aantrekkelijk werd voor nieuwvestiging van bedrijven en wonen zonder binding met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Deze herontwikkeling is zo succesvol dat het de leesbaarheid bedreigt. De uitdaging ligt in het op elkaar afstemmen van het landschap van de oude processen op de nieuwe vormen van bewonen en bewerken. Bewustwording en creatieve/inventieve oplossingen zijn nodig en daarvoor is een intensieve interdisciplinaire samenwerking nodig waar behalve de kunsten en wetenschappen met name bewoners en bedrijven een rol in spelen. Een inspirerende samenwerking die het tij zo niet keert dan toch weet te beheersen.